ข้อกำหนดและหลักการ/การมีส่วนร่วม/เงื่อนไข/การระดมทุนของการวิ่งในแต่ละประเภท

              ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการวิ่งการกุศล 999 กิโลเมตรข้ามประเทศไทย 2014 ซึ่งเรียกว่า “ผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือนักวิ่ง” เจ้าหน้าที่รวมถึงบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลและบริหารการจัดการวิ่งครั้งนี้ ซึ่งเราเรียกว่า “ผู้จัดการแข่งขัน”

สำหรับวันที่มีการวิ่งจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2014 โดยผู้วิ่งสามารถวิ่งวันใดก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้ที่เข้าร่วมสะดวก (รายละเอียดจะระบุไว้ในการวิ่งแต่ละประเภท)

ประเภทที่ 1 ไทยแลนด์รันเนอร์ส (Thailand Runners)

ไทยแลนด์รัน (The Thailand Run) เป็นการแข่งขันที่ไม่คำนึงถึงผลแพ้ชนะ แต่เป็นการวิ่งเพื่อมิตรภาพ และเป็นการผจญภัยสำหรับทุกคนที่ต้องการเข้าร่วมเพื่อระดมทุนสำหรับการกุศลในประเทศไทย ซึ่งในขณะเดียวกันก็ได้รับความสนุกสนานไปด้วย จะเป็นการดียิ่งขึ้นหากพวกเราทุกคนจะวิ่งไปด้วยกันเป็นทีม ช่วยเหลือกัน ให้กำลังใจซึ่งกันและกันตราบใดที่เรายังสามารถวิ่งไปตามกำลังของแต่ละคน
การวิ่งประเภทนี้คือ กลุ่มนักวิ่งต่างชาติที่เข้ามาท่่องเที่ยวในประเทศไทย โดยไม่ได้รับการสนับสนุนในไทย และต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรม Thailand Run. โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะมีผู้ดูแลตลอดเวลา ที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงที่พักและอาหารเป็นต้น ทางทีมงานจะไปรับผู้เข้าร่วมงาน ณ สนามบินที่ใกล้ที่สุด หรือสถานีรถโดยสาร ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขัน ประเภทที่ 1 ไทยแลนด์รันเนอร์ส (Thailand Runners)

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันประเภทที่ 1 ไทยแลนด์รันเนอร์ส จะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี
 • สามารถวิ่งในเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ (หรือวิ่งในเกือบทุกสเตจ (Stage) ที่กำหนดไว้) ตลอดระยะเวลา 30 วัน
 • ผู้สมัครจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 300 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งไม่สามารถคืนเงินได้
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตกลงที่จะร่วมสมทบทุนจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือหากเข้าร่วมน้อยกว่า 30 วัน ตกลงที่จะจ่าย 500 ดอลลาร์สหรัฐ (15,000 บาท)ต่อวัน

ประเภทที่ 1 ไทยแลนด์รันเนอร์ส (Thailand Runners) จะต้องรับผิดชอบเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้

 • เดินทางไปยังสนามบินหรือสถานีรถบัส ฯลฯ ที่ใกล้บริเวณจุดที่ท่านจะเข้าร่วมวิ่งในประเทศไทย
 • ปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งหมายรวมถึงการขอวีซ่าให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่จะเข้าร่วมกิจกรรม นักวิ่งต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียวในการขอวีซ่าให้เรียบร้อย และจะต้องจ่ายค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใดๆเองด้วย เจ้าหน้าที่ดูแลการวิ่งจะให้คำแนะนำเท่าที่จะทำได้ และจะไม่รับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาด หรือเกิดการเข้าใจผิด คาดว่านักวิ่งน่าจะเข้าประเทศไทย ด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเป็นเงิน 300 ดอลลาร์สหรัฐก่อน จึงจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในฐานะนักวิ่ง
 • ก่อนเริ่มการแข่งขัน   10 วัน ต้องจ่ายหรือโอนเงินสมทบทุนการกุศลให้แล้วเสร็จจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับระยะเวลา 30 วัน หรือ 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อวันหากน้อยกว่า 30 วัน
 • นักวิ่งที่ขยายระยะเวลาการเข้าร่วมวิ่งจะต้องจ่ายเงินสมทบการกุศลเพิ่มและสามารถให้ผู้จัดการแข่งขัน อนุมัติโดยใช้บัตรเครดิตได้

 

           ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในการแข่งขันประเภทที่ 1 ไทยแลนด์รัน(Thailand Run)

 • ค่าประกันภัยการเดินทางซึ่งครอบคลุมเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากการวิ่ง ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน และค่ารักษาตัวในสถานพยาบาลในประเทศไทย การประกันครอบคลุมการดูแลทางการแพทย์ในประเทศไทย มิใช่ค่าใช้จ่ายเรื่องสไตล์การใช้ชีวิต(lifestyle) การสูญเสียรายได้หรือผลที่ตามมาของการเสียชีวิต

* หมายเหตุ: การประกันภัยไม่รวมค่าเสียหายที่มิได้เกิดจากการแข่งขันวิ่ง หรือสภาพที่เกิดก่อนการแข่งขัน หรือสภาพใดที่ผู้ป่วยเคยได้รับคำแนะนำทางการแพทย์หรือการรักษาทางการแพทย์มาแล้ว หรือสมควรจะได้รับคำแนะนำทางการแพทย์หรือการรักษาทางการแพทย์ แต่ไม่ได้รับมาก่อนการแข่งขันวิ่งนี้*

 • การรับจากสนามบิน สถานีรถโดยสาร หรือจุดรับ-ส่ง และพาไปยังบริเวณการแข่งขัน ตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้า
 • หากผู้เข้าร่วมการแข่งขันมาถึงก่อนการแข่งขัน เริ่ม 24 ชั่วโมงขึ้นไป จะได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับการรับรองที่พักและอาหาร
 • การเดินทางกลับไปยังสนามบิน สถานีรถโดยสาร หรือจุดรับ-ส่งตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้า เจ้าหน้าที่ในการจัดงานจะช่วยดูแลผู้เข้าร่วมแข่งขันในการจอง/ซื้อตั๋วรถโดยสาร/รถตู้ โดยมั่นใจว่าส่งผู้เข้าร่วมวิ่งไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้อง
 • การเดินทางภายในประเทศไทยระหว่างการแข่งขันวิ่งตามจุดต่างๆ จะมีพาหนะพร้อมคนขับรถ พาผู้เข้าแข่งขันเดินทางจากจุดวิ่งจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ไว้ให้สำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านตลอดการวิ่ง
 • ค่าที่พัก ตั้งแต่ที่พักประเภทธรรมดาจนถึงที่พักระดับ 5 ดาวตามสถานที่ที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ จะได้รับที่พักเริ่มจาก 1 คืนก่อน และ 1 คืนหลังการแข่งขัน
 • บริการจัดอาหารให้อย่างน้อย 3 มื้อต่อวันพร้อมเครื่องดื่ม(ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล) ซึ่งจะรวมถึงอาหารจากสปอนเซอร์ที่จะได้รับในแต่ละวันของการวิ่ง โดยความหลากหลายของอาหารขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมการวิ่งจัดขึ้นที่ใดในประเทศไทย
 • ผู้จัดการแข่งขันมิได้มีการเตรียมอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่เตรียมไว้ ดังนั้น หากผู้เข้าแข่งขันต้องการอาหารชนิดอื่นเป็นพิเศษ จะต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ที่จะดูแลเรื่องอาหารและเครื่องดื่มตามความต้องการหรือความชอบของตน
 • เรามีการเตรียมเครื่องดื่มเกลือแร่ (Sport drinks) และน้ำดื่มตลอดการวิ่ง
 • การเข้าถึงสื่อและอินเทอร์เน็ต หลายๆแห่งในประเทศไทยไม่สามารถเชื่อมต่อ wifi ได้ ดังนั้น ทางผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องจัดหาอุปกรณ์เชื่อมต่อโทรศัพท์ สำหรับการใช้งานจีพีเอส และอินเทอร์เน็ตเอง และจะต้องจัดหาค่าใช้จ่ายที่เพียงพอสำหรับการใช้อินเทอร์เน็ตของแต่ละคน
 • การแปลภาษาไทย มีการจัดหาล่ามภาษาไทย/อังกฤษตลอดเวลาการจัดการแข่งขัน
 • เสื้อผ้าของสปอนเซอร์ ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเสื้อผ้าของสปอนเซอร์ตามบริเวณที่จัดการแข่งขัน
 • เจ้าหน้าที่จัดงานจะช่วยเหลือผู้เข้าร่วมการแข่งขันในการจัดตั้งบัญชีระดมทุนออนไลน์ หลังจากลงทะเบียนและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
 • รับฟรีตัวอย่างภาพยนตร์และการเข้าชมภาพยนตร์เรื่อง “วิ่ง 999 กิโลเมตรเพื่อการกุศล”ก่อนใคร (ไม่ใช่ชื่ออย่างเป็นทางการ) โดยสามารถเข้าชมได้ตามสถานที่ต่างๆทั่วโลกตามที่กำหนดไว้ ในสื่อออนไลน์
 • ได้รับหนังสือฟรีหนึ่งชุด สิ่งตีพิมพ์ดังกล่าวจะมีหนังสือซึ่งเล่าถึงการแข่งขันวิ่งทั้งก่อนการแข่งขัน ขณะแข่งขัน และหลังการแข่งขัน โดยจะมีขายในเว็ปอเมซอนด้วย หนังสือจะถูกจัดส่งให้ท่านตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ หรือในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(ebook)
 • ได้รับจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์(e-newsletters)เป็นระยะๆตลอด 20 สัปดาห์ก่อนการแข่งขันวิ่ง ซึ่งจะมีข้อแนะนำและข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการระดมทุนครั้งนี้ โอกาสที่บริษัทต่างๆจะได้มอบของขวัญที่เหมาะสม การฝึกซ้อม ข้อมูลด้านโภชนาการ ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย และอื่นๆอีกมากมาย
 • ได้รับการแบ่งปันการเสนอข่าวและสื่อสังคมออนไลน์ ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับสิทธิประโยชน์การมีส่วนร่วมที่จะได้รับการส่งเสริมโฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์ ได้ออกข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันวิ่งครั้งนี้ตลอดจนออกข่าวกับนักวิ่งคนอื่นๆด้วย
 • ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณหลังการแข่งขัน  โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน และแขกรับเชิญท่านละ 5 คน จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานในฐานะแขกสำคัญระดับวีไอพี ในงานเลี้ยงขอบคุณหลังการแข่งขันในประเทศไทย

การแก้ไข/การสงวนสิทธิ์/การยอมรับ

 • คณะผู้จัดงานไทยแลนด์รัน (Thailand Run) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับการจัดการเดินทางภายในประเทศไทย เพื่อให้ความสะดวกผู้เข้าร่วมการแข่งขันท่านอื่นๆ
 • ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกกฎระเบียบของงานทั้งหมดหรือบางส่วน
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีการแก้ไขหรือที่เพิ่มเติม ที่ได้ประกาศไว้ก่อน เริ่มการแข่งขัน
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อาจมีการแก้ไขดังกล่าวได้ เราอาจจำเป็นต้องตัดสิทธิ์จากการเข้าแข่งขัน แต่ยังคงได้รับการยกย่องจากเครดิตในการหาเงินสมทบทุน การกุศลที่ได้ดำเนินการตามระเบียบกฎเกณฑ์

ประเภทที่ 1 / ข้อกำหนดและหลักการ / การมีส่วนร่วม/เงื่อนไข/การระดมทุน จะถูกควบคุมโดยข้อ 2.2 กฎระเบียบการจัดการแข่งขันและแนวนโยบาย